Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania/dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zamknij
www.dommeblowy.com prowadzony jest przez Salon Meblowy "Babiak" z siedzibą w Zdzieszowice, ul. Harcerska 1, 47-330, posiadającą REGON 530835467, NIP 756-17-08-266, zwany jest dalej Sprzedawcą.
 
I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący składa wniosek  o rezerwację za pośrednictwem Serwisu. Powyższa informacja przekazana jest następnie Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie.
2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą lub podczas wymiany z nim korespondencji mailowej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14(czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedawcy lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca zwróci należności w ciągu 14(czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem wskazanych w niniejszym postanowieniu okoliczności przysługują również Klientowi.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w wypadku gdy Klient nie odebrał towaru w ciągu 14(czternastu) dni od poinformowania go o dostępności odbioru towaru w salonie meblowym lub 14(czternastu) dni od pierwszej nieudanej próby dostawy do Klienta. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca zwróci należności w ciągu 14(czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócona należność zostanie pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Sprzedawca. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem wskazanych w niniejszym postanowieniu okoliczności przysługują również Klientowi.
5. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku zapłaty w określonym terminie jeśli ustalono płatność z góry.
6. W przypadku, gdy tylko część zamówienia będzie możliwa do zrealizowania Klient może:
anulować całość zamówienia – w tym przypadku Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia
anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, zaś w pozostałym zakresie zostanie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia
zmienić zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie
 postanowić o wydłużeniu realizacji zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie
 
II. CENY
1. Cena towaru wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje dodatkowych usług w szczególności kosztów montażu i przesyłki towaru.
2. Ceny zamieszczone na stronie Serwisu są cenami sugerowanymi i nie wiążą Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta o cenach obowiązujących w salonie.
3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą lub podczas wymiany  z nim korespondencji mailowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
1. Bank: ING BANK ŚLĄSKI
2. Numer rachunku: 1310 5014 8710 0000 2297 4093 24
3. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez:
1. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039887, NIP 657-008-22-74;


IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
2. Transport własny Sprzedawcy.
3. Przesyłka paletowa.
4. Odbiór osobisty – miejsca i terminy odbiorów wskazywane są w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Odbiór Osobisty”.
2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Transport”.
4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1. pisemnie na adres: ul. Harcerska 1, 47-330 Zdzieszowice;
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dmeblowy@gmail.com;
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Harcerska 1, 47-330 Zdzieszowice.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI.  Reklamacje
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w ciągu dwóch lat od daty doręczenia przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwumiesięcznym od stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sprzedawcę.
2.  Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres:   ul. Harcerska 1 47-330 Zdzieszowice lub drogą mailową na adres:  dmeblowy@gmail.com albo ustnie dzwoniąc pod numer telefonu:  77 4845577.
3. Reklamacja zakupionego towaru  odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące zakup oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową. Następnie konsultant ustala sposób weryfikacji roszczeń reklamacyjnych.
4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. W przypadku gdy to będzie niemożliwe Sprzedawca dokona stosownego obniżenia ceny produktu lub zwróci Klientowi równowartość ceny towaru podlegającego reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez reklamującego w ciągu 14(czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Towary sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
VII. Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień.
2. Sprzedawca nie odpowiada za koszty związane z kierowanymi do niej przesyłkami za pobraniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji postanowień, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
5. Niniejsze postanowienia obowiązują od  25.06.2013.